#Website Valuation

بوابة الحكومة المصرية

- egypt.gov.eg

  24,231   $ 343,440.00

وزارة التربية والتعليم

- moe.gov.eg

  11,126   $ 747,360.00

Egyptian National Railways

- enr.gov.eg

  90,979   $ 91,440.00

Microsoft Internet Information Services 8

- thanwya.moe.gov.eg

  10,618   $ 782,640.00